DRUGE REFERENCE


Prof. dr.Gregor Radonjič

doc. dr. Matjaž Denac

RADONJIČ, Gregor. Embalaža in varstvo okolja : zahteve, smernice in podjetniške priložnosti. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2008. 310 str., ISBN 978-961-6494-63-2.

ZUIN, Stefano, RADONJIČ, Gregor, LOGOŽAR, Klavdij, BELAC, Elvis, MARZI, Boris. Life cycle assessment (LCA) of ship-generated waste management of Luka Koper. Waste management, 2009, vol. 29, str. [3036]-3046.

RADONJIČ, Gregor. Načrtovanje okolju primernejših proizvodov (ekodizajn) v slovenskih proizvodnih podjetjih : elaborat. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2012. 54 str.

RADONJIČ, Gregor, PISNIK KORDA, Aleksandra. Načrtovanje okolju primernejših proizvodov v slovenskih proizvodnih podjetjih s certifikatom ISO 14001 = Product ecodesign in Slovenia's ISO 14001-certified manufactoring companies. Naše gospodarstvo, 2012, letn. 58, št. 3/4, str. 38-55.

RADONJIČ, Gregor. Ocenjevanje vplivov na okolje v celotnem življenjskem ciklu izdelka z metodo LCA = Assessing the environment impact of a product in all phases of its life using the LCA method. V: VOLFAND, Jože (ur.), ČERNUTA, Uroš. Odpadki v Sloveniji, (Zbirka Zelena Slovenija). Celje: Fit media, 2010, str. 194-202.

RADONJIČ, Gregor. Carbon footprint : a comparison of different aspects of product evaluation in commodity science. V: MERLI, Roberto (ur.). Technology and innovation for a sustainable future : a commodity science perspective : proceedings. Roma: ENEA, 2012

RADONJIČ, Gregor. Trends and possibilities of packaging environmental evaluation. V: 16th Symposium of IGWT, August 18-22, 2008, Suwon, Korea. Achieving commodity & service excellence in the age of digital convergence : proceedings. Suwon, 2008, str. 884-888.

RADONJIČ, Gregor. Life cycle assessment (LCA) as a tool for evaluating environmental impacts of plastics mechanical recycling. V: Commodity science in global quality perspective : products - technology, quality and environment : proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2th - 8th September 2001, Maribor, Slovenia. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, vol. 2, str. 1195-1200

RADONJIČ, Gregor. Preventivni pristopi zmanjševanja odpadne embalaže. V: LORGER, Lucija (ur.), VOLFAND, Jože (ur.), BUDA, Katja. Celovito ravnanje z odpadki - okoljsko ogledalo Slovenije : zbornik. Celje: Fit Media, 2009, str. 45-49.

RADONJIČ, Gregor. Integriranje okoljskih kriterijev pri oblikovanju embalaže - ekodizajn embalaže. V: Razstavljalci in razstavni program. Slovenski Oskar za embalažo 2006 : zbornik predavanj = proceedings. Gornja Radgona: Pomurski sejem, 2006, str. 81-87.

RADONJIČ, Gregor. Ocenjevanje vplivov enbalaže na okolje. V:. Razstavljalci in razstavni program. 2004 : zbornik predavanj = proceedings. Gornja Radgona: Pomurski sejem, 2004, str. 59-64.

RADONJIČ, Gregor. Environmental Life-Cycle Concepts of Products: Approaches and Methods. Packaging Waste Prevention and Ecodesign : predavanji na mednarodni delavnici "GREEN, 2nd Centralised Training Session and International Workshop", Ljubljana, 22nd-24th February 2011. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 2011.

RADONJIČ, Gregor. Ogljični odtis in okoljski profil proizvodov : vabljeno predavanje na 21. letni konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost "Odgovor je kakovost", Portorož, 8. 11. 2012. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost in odličnost, 2012

RADONJIČ, Gregor. Ocenjevanje okoljskega življenjskega cikla proizvodov - namen, metodologija, praksa : predavanje na konferenci "Prepoznajmo in spodbujajmo energetsko odličnost: obveznosti, pristopi, možnosti in prednosti", Ljubljana, 29. marec 2011. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 2011.

RADONJIČ, Gregor. Trajnostna embalaža in metoda LCA : predavanje na Slopakovem strokovnem srečanju zavezancev za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo 8.4.2010. Ljubljana, 2010.

RADONJIČ, Gregor, TOMINC, Polona. The role of environmental management system on introduction of new technologies in the metal and chemical/paper/plastic industries. Journal of  Cleaner Production, 2007, vol. 15, iss. 15, str. [1482]-1493.

RADONJIČ, Gregor, TOMINC, Polona. Pomen sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 za tehnološko posodabljanje proizvodnih podjetij . Naše gospodarstvo, 2007, letn. 53, št. 3/4, str. 58-70.

RADONJIČ, Gregor, TOMINC, Polona. The impact and significance of ISO 14001 certification on the adoption of new technologies : the case of Slovenia. Management of environmental quality, 2006, vol. 17, no. 6, str. 707-727.

LOGOŽAR, Klavdij, RADONJIČ, Gregor, BASTIČ, Majda. Incorporation of reverse logistics model into in-plant recycling process : a case of aluminium industry. Resources Conservation  Recycling.2006, vol. 49, no. 1, str. 49-67.

RADONJIČ, Gregor. Možnosti preprečevanja nastajanja odpadne embalaže : predavanje na strokovnem posvetu "Ravnanje z odpadki", četrtek, 5. november 2009. Ljubljana, 2009.

RADONJIČ, Gregor, PREGRAD, Boris. Ekološke bilance (LCA) - pomen in vloga pri ovrednotenju vplivov na okolje. V: 1. slovenski posvet o okoljskem managementu, Radenci, 4. in 5. novembra 1999. Uvajanje čistih tehnologij. Ljubljana: Gospodarski vestnik: Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, 1999, str. 67-75.

RADONJIČ, Gregor. Embalaža in okoljski management. Razgledi MBA, 2000, letn. 7, št. 1/2, str. 13-17.

RADONJIČ, Gregor. Zeleni izdelki - znane in neznane priložnosti : sodelovanje na okrogli mizi v okviru združenih sejmov elektronike, mehatronike in avtomatizacije IFAM in INTRONIKA, 25. 01. 2012, Celje. Celje, 2012.

RADONJIČ, Gregor. Načrtovanje okolju primernejših proizvodov : delavnica v okviru Mariborske razvojne agencije, Maribor, 13. oktobra 2011. Maribor, 2011.

TIŠLER, Barbara, SIMPSON, Duncan, RADONJIČ, Gregor, BUKOVEC, Srečo, OGORELEC WAGNER, Vida. Reciklirajmo plastično embalažo in zmanjšujmo izpuste CO2 : sodelovanje na okrogli mizi v okviru mednarodnega okoljskega projekta "Evropa pred izzivom", 22. aprila 2009 v prostorih British Councila. Ljubljana, 2009.

RADONJIČ, Gregor. Življenjski cikel embalaže in predstavitev knjige "Embalaža in varstvo okolja - zahteve, smernice in podjetniške priložnosti" : predavanje na seminarju Odpadna embalaža 2008 - novosti in aktualna dogajanja, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije. Ljubljana, 16. maj 2008.

RADONJIČ, Gregor. Tehnoekonomske značilnosti reciklaže plastike. V: Strokovna obsejemska prireditev 5. mednarodnega sejma plastike, gume in kemije, Celje 8.-11.april 2003. Zbornik referatov : PLAGKEM. Celje: GIZ GROZD Plasttehnika, 2003, str. 23-28.

RADONJIČ, Gregor. Trendi in perspektive reciklaže plastike. V: Ravnanje z odpadki in uvajanje čistih tehnologij : zbornik predavanj, 3.-5. december 2001, Otočec ob Krki. Ljubljana: ZTI - Zavod za tehnično izobraževanje, 2001, str. 89-98.

RADONJIČ, Gregor. Tehnoekonomske značilnosti reciklaže plastike. PlastForma, maj 2003, letn. 8, št. 2, str. 22-25.

RADONJIČ, Gregor. Pomen in možnosti reciklaže odpadne plastike. Gospodarjenje z odpadki, maj 2002, letn. 11, št. 42, str. 9-13, sep. 2002, letn. 11, št. 43, str. 18-23.

RADONJIČ, Gregor. Recikliranje odpadne plastike. I., Od dileme do ideje. Gospodarjenje z  odpadki, februar 1999, letn. 8, št. 29, str. 15-19.

RADONJIČ, Gregor. Recikliranje odpadne plastike. II. : heterogeni plastični odpadki. Gospodarjenje z odpadki, maj 1999, let. 8, št. 30, str. 9-12.

OBRECHT, Matevž, DENAC, Matjaž. A study of key factors for energy policy modelling = Študij ključnih dejavnikov za modeliranje razvoja energetske politike. Naše gospodarstvo, 2012, letn. 58, št. 3/4, str. 28-37.

OBRECHT, Matevž, DENAC, Matjaž. Biogas - a sustainable energy source : new possibilities and measures for Slovenia = Bioplin - trajnostni vir energije : nove možnosti in ukrepi za Slovenijo. Journal of energy technology, Nov. 2011, vol. 4, iss. 5, str. 11-24.

OBRECHT, Matevž, DENAC, Matjaž. Correlation of investments in sustainable energy and growth of renewables. V: MERLI, Roberto (ur.). Technology and innovation for a sustainable future : a commodity science perspective : proceedings. Roma: ENEA, 2012, [9] str.

OBRECHT, Matevž, DENAC, Matjaž, FURJAN, Patricija, DELČNJAK, Milena. Evaluation and analysis of renewable energy sources potential in Slovenia and its compatibility examination with slovenian national renewable energy action plan. V: World Renewable Energy Congress 2011 - Sweden, Linköping 8-13 May 2011. Linköping: University, 2011, [8] str.

DUH, Katja, DENAC, Matjaž, DELČNJAK, Milena. Measuring user awareness about energy conservation - case of energy-saving lamps in Slovenian households. V: PLEŞEA, Doru (ur.), OLARU, Marieta (ur.), DINU, Vasile (ur.). Facing the Challenges of the Future: Excellence in Business and Commodity Science : proceedings, (Calitatea-acces la succes)., 2010, str. 1070-1076.

FURJAN, Patricija, DENAC, Matjaž. Possibilities of effective capture of solar radiation - solar power plant, solar thermal system, or both. V: PLEŞEA, Doru (ur.), OLARU, Marieta (ur.), DINU, Vasile (ur.). Facing the Challenges of the Future: Excellence in Business and Commodity Science : proceedings, (Calitatea-acces la succes)., 2010, str. 1077-1082.

OBRECHT, Matevž, DENAC, Matjaž. Evaluation of potential and options of renewables for development of sustainable energy in Slovenia. V: PLEŞEA, Doru (ur.), OLARU, Marieta (ur.), DINU, Vasile (ur.). Facing the Challenges of the Future: Excellence in Business and Commodity Science : proceedings, (Calitatea-acces la succes)., 2010, str. 1164-1171.

DENAC, Matjaž, POHLEVEN, Janez. Photovoltaics - a promising approach to sustainable electricity production. V: 16th Symposium of IGWT, August 18-22, 2008, Suwon, Korea. Achieving commodity & service excellence in the age of digital convergence : proceedings. Suwon, 2008, str. 261-266.

ŠVAB, Iztok, DENAC, Matjaž. A cost-performance relationship of filled polypropylene composites. V: RONG, Wan (ur.). Focusing new century. Vol. 1-3 : commodity, trade, environment : proceedings of the 14th IGWT Symposium, 25th - 29th August 2004, Beijing, China. [Beijing]: China Agriculture Press, 2004, zv. 1, str. 27-30.

DENAC, Matjaž, DENAC, Boštjan, POHLEVEN, Janez. The results survey of the pilot project Separated household plastic waste collection in Maribor. V: RONG, Wan (ur.). Focusing new century. Vol. 1-3 : commodity, trade, environment : proceedings of the 14th IGWT Symposium, 25th - 29th August 2004, Beijing, China. [Beijing]: China Agriculture Press, 2004, zv. 3, str. 1047-1052.

MUSIL, Vojko, DENAC, Matjaž. Development and quality of polypropylene composites. V: KOZIOŁ, Anna (ur.). Quality for the XXIst century : proceedings of the 12th IGWT Symposium, Poznań - Gdynia, Poland, September 5-11, 1999. Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 1999, str. 409-412.

OBRECHT, Matevž, DENAC, Matjaž. Biogas - sustainable energy source : new possibilities and measures for Slovenia. V: HREN, Gorazd (ur.). 2nd international conference Energy technology [also] <EnRe>, 22 - 24 June 2011, Terme Čatež, Slovenia. Book of abstracts. Krško: Faculty of Energy Technology, 2011, str. 5.

MUSIL, Vojko, DENAC, Matjaž, POHLEVEN, Janez. Prepoznavanje in ločevanje polimernih materialov : delavnica na 7. srečanju slovenskih učiteljev kemije, Ptuj, Kidričevo, 8. do 10. oktober 1998. Ptuj, 1998.

DENAC, Matjaž. The role of LCA (Life Cycle Assessment) for entrepreneurial environment protection : predavanje in delavnica za podjetniške svetovalce, Maribor, 18. 4. 2012. Maribor, 2012.

DENAC, Matjaž. Presoja vplivov na okolje za proizvode oz. proizvodne procese (LCA) : predavanje in delavnica za podjetja v prostorih Mariborske razvojne agencije, 19. 5. 2011. Maribor, 2011.

DENAC, Matjaž (ur.), MUSIL, Vojko (ur.), PREGRAD, Boris (ur.). Commodity science in global quality perspective : products - technology, quality and environment : proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2th - 8th September 2001, Maribor, Slovenia. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. 2 zv. (LII, 1466 str.). ISBN 961-6354-07-8.

DENAC, Matjaž (ur.), MUSIL, Vojko (ur.), PREGRAD, Boris (ur.). Commodity science in global quality perspective : symposium programme [of] 13th IGWT Symposium, Maribor, Slovenia, 2nd-8th September 2001. Maribor: Faculty of Economics and Business, 2001. 31 str.

VIPOTNIK, Živa. Primerjava sistemov ravnanja z okoljem in njihova uporaba v podjetju = The comparison of environmental management systems and their implication in the company : diplomsko delo. Celje: [mentor], 2011. 78 str., graf. prikazi.

VERGLEZ, Sintija. Analiza okoljske ustreznosti izbire gradbenih materialov pri gradnji pasivnih montažnih hiš = Environmental analysis of the choice of materials in the construction of prefabricated passive houses : diplomsko delo. Zgornja Polskava: [mentor], 2010. 89 str., ilustr., graf. prikazi.

BAŠIČ, Anja. Proučitev okoljskih in tehno-ekonomskih dejavnikov za učinkovito ravnanje z biološkimi odpadki = The study of environmental and techno-economic parameters for effective biological waste treatment : diplomsko delo. Maribor: [mentor], 2010. 87 str., graf. prikazi.

BEZGOVŠEK, Damjana. Razvoj tehnologij ravnanja s komunalnimi odpadki = Development technologies of municipal waste management : diplomsko delo. Dol pri Hrastniku: [mentor], 2010. 72 str., 7 str. pril., graf. prikazi.

VUKELJA, Goran. Ekološka učinkovitost in konkurenčnost podjetja v tržnem gospodarstvu = Eco-efficiency and firm competitiveness in market economy : diplomsko delo. Maribor: [mentor], 2009. 70 str., barvne ilustr., graf. prikazi, tabele.

PODGORELEC, Katja. Ozaveščanje javnosti o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo : diplomsko delo. Limbuš: [mentor], 2007. 73 str., deloma barvne ilustr., graf. prikazi, tabele.

DUH, Katja. Merjenje ozaveščenosti uporabnikov o varčni rabi energije ma primeru uporabe varčnih sijalk v slovenskih gospodinjstvih = Measuring of user awareness on economical energy usage in case of using energy saving lamps in Slovene households : delo diplomskega seminarja. Dol pri Hrastniku: [mentor], 2009. 55 str., 6 str. pril., graf. prikazi.

NOVAK, Ervin. Planiranje ustanovitve fotonapetostne elektrarne = Planning the establishment of photovoltaic power plant : magistrsko delo. Rogaška Slatina: [somentor], 2011. 81 str., graf. prikazi.

OBRECHT, Matevž. Študij dejavnikov pri modeliranju razvoja  trajnostne energetike = Study of factors in sustainable energy development modelling : doktorsko delo. Maribor: [mentor], 2013.