ANALIZA LCA

 Želite razumeti, kako vaši izdelki in embalaža vplivajo na okolje in kako jih okoljsko optimirati? Ali veste, da bosta analiza vplivov na okolje v življenjskem ciklu in metoda LCA vse bolj postajali osnova za zakonodajne odločitve? Pred podjetja bodo postavljene nove zahteve, ki pa bodo obenem tudi nove priložnosti.

Vplivi proizvodov na okolje (vključno z embalažo) so različni in raznovrstni. Dokončno je dozorelo spoznanje, da je potrebno proizvode obravnavati celovito, in sicer v smislu, da se pojavljajo vplivi na okolje v vseh korakih (fazah), ki so potrebni, da proizvod nastane, med uporabo in po njej. Takšen koncept je ključnega pomena za izboljševanje okoljskih profilov materialov in proizvodov, saj omogoča okoljske posege ter izboljšave vzdolž celotnega sistema dodane vrednosti.

Analiza, temelječa na okoljskem življenjskem ciklu izdelka, je postala ena od najpomembnejših metod vrednotenja vplivov proizvodov na okolje. S to kompleksno analitsko metodo skušamo dobiti vpogled v celotni življenjski cikel izdelka, ki zajema:
• pridobivanje surovin,
• pridobivanje energijskih virov,
• proizvodnjo in distribucijo potrebne energije,
• proizvodnjo polizdelkov, izdelkov ter stranskih izdelkov,
• transport in distribucijo,
• učinke med uporabo in
• alternativne možnosti ravnanja z izdelki po uporabi.

Takšen pristop je zlasti pomemben, kadar obstajajo alternativne poti in možnosti izbire tistih različic, ki najmanj obremenjujejo okolje.
 

life_cycle_stages_slo_70
Okoljski življenjski cikel proizvoda (Vir: www.ecoinnovators.com.au)

Z metodo LCA (angl. Life Cycle Assessment) poskušamo oceniti (ovrednotiti) vse vplive na okolje, ki jih v svojem življenjskem ciklu izzove nek proizvod s ciljem, da bi ta proizvod okoljsko optimirali. Predstavlja zbir in ovrednotenje vseh vtokov (vstopkov), iztokov (izstopkov) in potencialnih vplivov na okolje določenega proizvodnega sistema v celotnem življenjskem ciklu.

Metoda LCA je trenutno edina mednarodno standardizirana metoda za ocenjevanje vplivov izdelkov v njihovih življenjskih ciklih. Postala je vodilna metoda vrednotenja vplivov izdelkov na okolje na svetu. Z njo ugotavljamo tako prednosti kot rizike pri optimiranju izdelkov od pridobivanja surovin do ravnanja z odpadki.
 
Rezultati analize LCA predstavljajo informacijsko bazo pri postopkih odločanja v kontekstu širše okoljske politike podjetja. Pomagajo lahko pri ugotavljanju, kako se različni tehnološki postopki razlikujejo glede vplivov na okolje, katere so najbolj vplivne faze v življenjskem ciklu in kateri vplivi na okolje so najbolj problematični ter kje v življenjskem ciklu se pojavljajo. Nadalje lahko z rezultati analize LCA ugotovimo, kako se spremenijo vplivi na okolje, če se podjetje odloči spremeniti materiale in embalažo, kako se spreminjajo vplivi na okolje, če se spremenijo transportne poti pakiranega blaga oz. embalažnih materialov s strani novega dobavitelja.

V okviru analize LCA se VEDNO določi tudi ogljični odtis, ki je del te metode že od samega začetka.

S celostnim pristopom obravnavanja vplivov proizvoda na okolje lahko v večji meri zagotovimo, da se materiali ne izbirajo na osnovi subjektivnih odločitev, da se identificirajo najbolj relevantni vplivi na okolje in se nanje osredotoči pozornost, da se podrobneje preuči vpliv pomožnih materialov, ki so lahko z okoljskega vidika marsikdaj zelo sporni, da se načrtovanje osredotoči ne le na okoljske vplive proizvode, temveč tudi na celotni proizvodno-distribucijski sistem in nenazadnje, da se prepreči, da bi se okoljski vplivi 'prestavljali' iz ene faze življenjskega cikla v drugo in obratno, t.j., da ne bi prihajalo do negativnih učinkov zaradi izvedenih sprememb.
 

gumb_domov
Inštitut ta tehnologijo in podjetniško varstvo okolja
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor